AZE RUS ENG  
 
Haqqımızda
X?b?rl?r
Xidmətlər
Onlayn teleqram
Hüquqi sənədlər
Tariflər
Linklər
Əlaqələr
M?z?nn?
24.05.2019
1 USD
1.7000
1 EUR
1.9008
1 RUR
0.0262
Hava m?lumat?
24.05.2019
Bak?
 + 24 o
G?nc?
+ 23 o
Naxç?van
+ 20 o

Əsas səhifəX?b?rl?r

10.04.2019 Az?rbaycan ?nformasiya C?miyy?ti üzr? Ümumdünya Sammitind? t?msil olunur
Az?rbaycan ?sveçr? Konfederasiyas?n?n Cenevr? ??h?rind? Beyn?lxalq Telekommunikasiya ?ttifaq?n?n t??kilatç?l??? il? keçiril?n ?nformasiya C?miyy?ti üzr? Ümumdünya Sammitind? (WSIS-2019) t?msil olunur. Sammitd? N?qliyyat, Rabit? v? Yüks?k Texnologiyalar Nazirliyinin nümay?nd? hey?ti i?tirak edir. Sözüged?n sammit informasiya-kommunikasiya texnologiyalar?n?n inki?af? üçün dünyan?n illik ?n böyük sammitl?rind?n biridir. ?nformasiya C?miyy?ti üzr? Dünya Sammiti BMT-nin Dayan?ql? ?nki?af M?qs?dl?rinin h?yata keçirilm?sin? ??rait yaradan çoxsayl? maraql? t?r?fl?rin platformas?d?r. Bu t?dbir inki?afda olan informasiya c?miyy?tinin yeni tendensiyalar?n? mü?yy?n etm?k, informasiya mübadil?si v? qabaqc?l t?crüb?l?rin bölü?dürülm?si bax?m?ndan unikal imkanlar yarad?r. Bu il sammit “Dayan?ql? ?nki?af M?qs?dl?rinin ?ld? olunmas? üçün ?nformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalar?” mövzusunda öz i?in? ba?lay?b v? 12 aprel tarixin?d?k davam ed?c?k. M?lumat üçün bildir?k ki, forum bu il 10-cu ildönümünü qeyd edir. Bununla da, art?q ill?rdir ki, WSIS bütün maraql? t?r?fl?r üçün “?dal?tli v? b?rab?rhüquqlu informasiya c?miyy?ti” platformas?n? t??kil etm?kd?dir. Forum ç?rçiv?sind? 9-10 aprel tarixl?rind? yüks?k s?viyy?li siyasi sessiyalar keçiril?c?k. Hökum?t, öz?l sektor v? ictimai t??kilatlar?n yüks?k s?viyy?li t?msilçil?ri t?r?find?n ?KT sah?sind? yaranmaqda olan tendensiyalar, imkanlar v? ça??r??lar müzakir? olunacaq. Sammit öz i?ini aprelin 12-d?k davam etdir?c?k. Beyn?lxalq Telekommunikasiya ?ttifaq?, Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n T?hsil, Elm v? M?d?niyy?t üzr? ?xtisasla?m?? Agentliyi (UNESCO), Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n ?nki?af Proqram? (UNDP), BMT-nin Ticar?t v? ?nki?af üzr? Konfrans? (UNCTAD) t?r?find?n h?r il ?n?n?vi olaraq t??kil olunan sammitd? Nazirl?r Toplant?s?, dig?r sessiya v? forumlar da keçiril?c?k. Sammit ç?rçiv?sind? “?nformasiya C?miyy?ti üzr? Ümumdünya Sammiti – 2019 Mükafatlar?” (WSIS Prizes – 2019) da sahibl?rin? t?qdim olunacaq. Qeyd ed?k ki, ölk?miz müsabiq?y? “Made in Azerbaijan” brendi il? layih?l?r t?qdim edib. ict.az

10.04.2019 | 

Geri

 

 

 

Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri,
Üzeyir Hacıbəyov küç, 36
Tel.: (+994 12) 4986699
Fax: (+994 12) 5985525
E-mail: bt@telegraph.az

© 2009. Bakı Teleqrafı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Beynəlxalq Operator